top of page

İLETİŞİM FORMU ARACILIĞI İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu İletişim Formu Aracılığı ile Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi (“Yedi On Beş” veya “Şirket”) tarafından Yedi On Beş’in www.715units.com alan adlı internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) yer alan iletişim formu üzerinden elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak hazırlanmıştır.

1. İşlenecek Kişisel Veriler

İletişim formu aracılığı ile tarafımızca aşağıdaki örneklenen kişisel veriler işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi: Ad / Soyad

İletişim Bilgisi: Telefon, E-Posta Numarası

Talebe İlişkin Veriler: Talep ve İletişim Konusu

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Paylaşılan Kişisel Veriler (Ses kaydı alınmamaktadır)

İletişim içeriğinize bağlı olarak, zorunlu tutulmamasına rağmen tarafımıza aktaracağınız kişisel veriler de (örn. ürün/hizmet talebi, meslek, sektör) işbu Aydınlatma Metni kapsamında açıklanan ilkeler doğrultusunda işlenecektir. 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

İletişim formu ile toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal ve hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi.

 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda elektronik veya fiziki ortamda toplanmakta ve otomatik, kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir:

 • Sizlerle bir sözleşmesel ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. sözleşmesel ilişki kurulacak ise iletişim süreçlerinin başlatılması)

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (örn. dönemsel fırsatlardan yararlandırılması)

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örn. pazarlama ve reklam amacı ile kişisel verilerinizin işlenmesi)

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK`nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Yedi On Beş’in hizmet sağlayıcılarına; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği, talep halinde, yetkili kamu kurumları veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasında Yedi On Beş, alınan veri güvenliği tedbirleri kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Yedi On Beş, Aydınlatma Metni’ne konu olan iletişim formu çerçevesinde işlediği kişisel verileri aşağıdaki sürelerle muhafaza ve imha eder:

Veri Tipi: İletişim Formunda Yer Alan Kişisel Veriler

Saklama Süresi: 10 yıl

Hukuki Dayanağı: 6563 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat, 6102 Sayılı Kanun

İmha Süresi: Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

6. Veri Güvenliği Tedbirleri

Yedi On Beş, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır.

 

7. İlgili Kişi’nin Hakları

İlgili Kişi olarak KVKK’nin 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesine ilişkin talepleriniz uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili Kişi olarak yukarıda sayılan haklardan hangisini kullanmayı istediğinizi açıklayan talebinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Yedi On Beş’e daha önce bildirdiğiniz ve Yedi On Beş sistemlerinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

 

8. İletişim

Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi 

E-mail: info@715units.com

Adres: Maslak Mah., Ahi Evran Cad., Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:5/67 Sarıyer/İstanbul

Kep Adresi: yedionbessportif@hs01.kep.tr

bottom of page