top of page

ÜYELİK FORMU ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi (“Yedi On Beş”), yürütmüş olduğu faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine, gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir. Bu nedenle, işbu Üyelik Formu Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip Yedi On Beş tarafından hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni, Yedi On Beş’in “www.715units.com” alan adlı internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) yer alan ve Yedi On Beş tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetlerin (“Mal ve Hizmet”) satın alınması için doldurulan “Takıma Katıl” adlı üyelik formu (“Üyelik Formu”) aracılığı ile İnternet Sitesi’ne üye olan kişilerin (“İlgili Kişi”) işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır. Yedi On Beş tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetlerin detaylarına İnternet Sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. İşlenecek Kişisel Veriler

Yedi On Beş, İlgili Kişi tarafından paylaşılan ve aşağıda belirtilen kişisel verilerini 2. maddede belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemektedir:

 • Kimlik Bilgileri: İletişim formunda beyan ettiğiniz kimlik bilgileriniz.  

 • İletişim Bilgileri: İletişim formunda beyan ettiğiniz iletişim bilgileriniz 

 • Reklam ve Pazarlama Bilgileri: Çerez kullanımı kapsamında sizlerden temin ettiğimiz reklam ve pazarlamaya ilişkin bilgileriniz.  

 • Online Hizmet Verileri: IP adresiniz, Log kayıtlarınız, konum bilgileriniz. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yedi On Beş tarafından İnternet Sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz size etkili, güvenli ve kaliteli bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verileri doğrudan İlgili Kişi’nin kendisinden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

Ticari İlişkinin Kurulması ve İfası:

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Pazarlama, Reklam ve Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi:

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; ticari elektronik ileti gönderilmesi    

 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Yedi On Beş, İlgili Kişi’nin Üyelik Formu üzerinden paylaşmış olduğu kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda açıklanan hukuki sebepler doğrultusunda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir:

 1. KVKK madde 5/2-c kapsamında Yedi On Beş’in İlgili Kişi ile bir sözleşme ilişkisi içerisine girmesi veya İlgili Kişi ile girmiş olduğu bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması;

 2. KVKK madde 5/2-e kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ve,

 3. KVKK madde 5/2-f kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yedi On Beş’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

4. İşlenen Kişisel Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Kişisel Verileriniz, KVKK`nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Yedi On Beş’in hizmet sağlayıcılarına; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği, talep halinde, yetkili kamu kurumları veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasında Yedi On Beş, alınan veri güvenliği tedbirleri kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.

5. Veri Güvenliği Tedbirleri

Yedi On Beş, Kişisel Veri’lerinizin korunması ve güvenliği için güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır.

 

6. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak KVKK’nin 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesine ilişkin talepleriniz uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili Kişi olarak yukarıda sayılan haklardan hangisini kullanmayı istediğinizi açıklayan talebinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Yedi On Beş’e daha önce bildirdiğiniz ve Yedi On Beş sistemlerinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

 

7. İletişim

Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi 

Email: info@715units.com

Adres: Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:5/67 Sarıyer/İstanbul

Kep Adresi: yedionbessportif@hs01.kep.tr

ÜYELİK FORMU ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Yedi On Beş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ilişkinin kurulması ve ifası ve pazarlama, reklam ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, reklam ve pazarlama bilgileri, online hizmet verileri kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen toplama yöntemleri ve hukuk sebepler ile işlenmesine; Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlar ile yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına rıza gösteriyorum.

bottom of page