top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda yer alan Taraflar arasında internet ortamında ve üyelik tarihinde imzalanmıştır. Yedi On Beş ve Üye, bundan sonra ayrı ayrı birer “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

A. Maslak Vergi Dairesine kayıtlı, 9460472120 vergi kimlik numaralı, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbaci Ticaret Merkezi İç Kapı No: 67 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi. (Bundan böyle “Yedi On Beş” veya “Şirket” olarak anılacaktır.)

B. Yedi On Beş’ten ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, www.715units.com internet sitesi (“Site”) üzerinden üyelik formunu eksiksiz doldurarak üyeliği kabul edilen kişi. (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşme’nin Konusu

Sözleşme’nin konusu, Üye’nin üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, Yedi On Beş üyesi olması akabinde, Yedi On Beş tarafından Üye’ye sunulacak ürün/mal/hizmetlerin şartlarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. Üyeliğe Kabul ve Onay Şartları

3.1. Üye, Site’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Site’deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. 

3.2. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte aşağıda yazılı şartları eksiksiz olarak taşıdığını kabul etmiş sayılır. Ancak Yedi On Beş, münhasıran ve tek taraflı olarak üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine sahip olup Üye’nin işbu şartların tamamını taşıması tek başına üyeliğin onaylandığı anlamına gelmemektedir. 

  • Sabıka kaydı bulunmayan ve herhangi bir suç işlememiş kişi Üye olabilir. Yedi On Beş’in bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

  • 16 yaşından küçük kişiler Üye olarak kabul edilmeyecektir. Üye’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde Yedi On Beş, üyeliği derhal fesih hakkını haizdir. Üye’nin 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

  • Yedi On Beş, Üye’den bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer Üye’lerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde Yedi On Beş; üyeliği, yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme veya askıya alma hakkını haizdir.

  • Yedi On Beş tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır. Üye tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin gerçeğe aykırı veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda, Yedi On Beş, Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

3.3. Üye, Yedi On Beş üyeliğini yalnızca çevrimiçi (online) olarak Site üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Üye tarafından bildirilen elektronik posta adresine gönderilecek elektronik posta aracılığı ile sağlanacaktır. 

3.4. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, Yedi On Beş’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5. İşbu Sözleşme’yi onaylayan Üye; Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır ve bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını, her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

4. Genel Hükümler

4.1. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında Yedi On Beş tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak vermeyi kabul etmekte olup bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Yedi On Beş’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Yedi On Beş, Site üzerinden satışa sunacağı ürün/mal/hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

4.3. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Üye’lerin Yedi On Beş tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek şartları taşıması veya yerine getirmesi gereklidir. Yedi On Beş, bu şartları belirlemekte tamamen serbest olup, şartlara ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. 

4.4. Üye hizmet dahilinde sunulan görüş, düşünce ve değerlendirmelerin Şirket üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmadığını ve hizmet kapsamında uğrayabileceği herhangi bir zarara ilişkin olarak Şirket’e karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.  

4.5. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, İnternet Sitesi üzerinden ve sair suretlerde yayın tarihinde tüm Üye’ler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.6. Üye, Yedi On Beş bünyesinde yer alan hizmetlerden; Yedi On Beş tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile faydalanabilecektir. 

4.7. Üye, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir. 

4.8. Üye; üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Yedi On Beş tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor ve benzeri hususları derhal temin ederek Yedi On Beş’e ibraz edecektir. 

4.9. Üye; Yedi On Beş bünyesindeki tüm ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde ve denetiminde kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup ekipmana, Şirket’e, çalışanlarına, diğer Üye’lere ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.10. Üye; Yedi On Beş’in hizmetlerinden faydalandığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Yedi On Beş’in, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, eğitmenlerinin hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını ve her ne ad altında olursa olsun hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.11. Üye, ders ve/veya seanslara katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının verdiği tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Yedi On Beş’in sorumlu tutulamayacağı hususunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

4.12. Üye; ders ve/veya seanslara tam katılımı için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını, katılımını engelleyecek hastalık, sağlık durumu ya da yaralanmaların bulunmadığını beyan ve taahhüt eder. 

4.13. Üye, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;

(ii) ekipman ve cihazları amaçları dışında kullanmayacağını; ve

(iii) kendi bedeni limitleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.14. Üye, hiçbir bedel talep etmeksizin, Yedi On Beş tarafından tanıtım, reklam amacı ile ve internet ortamında ve sair mecralarda kullanılmak üzere kendisinin çekilen görüntüsünün/videosunun kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Üye, Stüdyo’da ve/veya Stüdyo ile sınırlı olmaksızın Yedi On Beş’in hizmetini sunması esnasında, kavga edemez, kaba-argo konuşamaz, şiddet uygulayamaz, dolaylı dahi olsa şiddet içerikli herhangi bir eylemin içerisinde olamaz. Böyle bir davranışta bulunan Üye’nin üyeliği, herhangi bir sebep göstermeksizin derhal feshedilebilir.

4.16. İklim koşullarındaki ani değişiklikler, yangın, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal, büyük toplumsal hareketler, terör, askeri,sivil darbe ya da darbe kalkışması, hükümetin, resmi kurumların, belediyenin ya da mülk sahibinin müdahalesi, kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik koşulları ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde Yedi On Beş, mücbir sebep ortadan kalkana kadar hizmetini erteleme hakkına sahiptir. 

5. Site Kullanım Koşulları

5.1. Üye, Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Şirket’in, Site’nin izinsiz veya farklı Üye’ler adına kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.2. Üye, Site’yi kullanırken ilgili yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme’ye riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi; Site üzerinden herhangi bir ürün ve/veya hizmet satın alacağı zaman ilgili ürün ve/veya hizmet için hazırlanan bilgilendirme, reklam, mesafeli satış sözleşmesi vb. her türlü düzenlemeyi tam ve eksiksiz olarak okumayı; hizmeti ve/veya ürünü satın alması durumunda sözleşmeye uygun hareket etmeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

5.3. Şirket tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.4. Şirket, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.5. Şirket, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir Hizmet’i değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

5.6. Üye, Site tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Şirket’e ve/veya Şirket’e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 

6. Ders ve/veya Seanslarda Uyulması Gereken Kurallar

6.1. Şüpheye mahal vermemek adına Yedi On Beş tarafından organize edilen ve Üye, Stüdyo’da veya Stüdyo dışında Yedi On Beş’in belirleyeceği başka bir yerde gerçekleştirilecek olan derse ve/veya seansa hiçbir suretle 16 (onaltı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. Yedi On Beş’in Üye’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

6.2. Üye, geç gelmesi durumunda, dersin ve/veya seansın hemen başlayacağını ve herhangi bir ek süre verilemeyeceğini bildiğini kabul eder. 

6.3. Eğitmen, uygulamalı olarak, dokunarak çalışabilir. Üye bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, eğitmenini önceden bilgilendirmelidir. 

6.4. Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır. 

6.5. Üye’nin, derse ve/veya seansa başlamadan önceki 2 (iki) saat içerisinde yemek yememesi gerekmektedir. 

6.6. Üye’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermesi esastır. 

6.7. Üye, çalışma esnasında kayma riskini artırdığı için losyon, krem ve yağ kullanmamalıdır. 

6.8. Üye; temiz çoraplar ve egzersiz kıyafetleri giyinmeli ve kişisel hijyenine dikkate etmelidir. 

6.9. Üye; baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse antrenmanı hemen durdurmalıdır. 

6.10. Üye, güvenliği ve ekipmanların zarar görmemesi için bilezik, kolye ve küpe gibi takılar takmamalıdır. 

6.11. Uzun saçların toplanması gerekir. 

6.12. Üye, denge gibi fiziksel kabiliyeti etkileyebilecek alkol veya ilaçların (reçeteli ilaçlar dahil) etkisi altında Stüdyo’ya gelmemeli ve derslere/seanslara katılmamalıdır. 

6.13. Yedi On Beş, eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Yedi On Beş, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında Üye’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir. 

6.14. Sağlık ile ilgili bir problemi olan ve/veya olduğunu hisseden Üye, ders ve/veya seansa başlamadan önce eğitmen ile görüşmelidir.

6.15. Eğitmen, diğer Üyeleri rahatsız eden herhangi bir Üye’yi spor alanından çıkartabilir. 

6.16. Ders ve/veya seans sırasında kullanılan ekipmanların bittikten sonra Üye tarafından tekrar yerine konulması gerekir. 

6.17. Yedi On Beş, ders ve/veya seanstan önce yapacağı bir bildirim veya duyuru ile gün ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

7. Stüdyo Kullanım Koşulları

7.1. Üye, Yedi On Beş’in, Stüdyo içinde veya yakınında kaybolan, çalınan veya hasar gören eşyalardan dolayı sorumluluk veya yükümlük altında olmayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. 

7.2. Hijyen amacıyla, stüdyo girişinde hijyenik paspas kullanılmalıdır.      

7.3. Üye, ayakkabılarını ve kişisel eşyalarını soyunma odalarındaki dolaplarda bırakmalıdır. Stüdyo çalışma alanları içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi veya bırakılması yasaktır. Bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Yedi On Beş sorumlu tutulamaz.

7.4. Üye, Stüdyo’da kullanım için temiz spor ayakkabı getirmelidir.

7.5. Stüdyo’ya ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle ya da uyuşturucu madde ile veya etkisi altında girilmesi kesinlikle yasaktır. 

7.6. Yedi On Beş’e bildirim yapılmak ve Yedi On Beş’ten onay alınmaksızın Stüdyo’ya evcil hayvan ile girilmesi yasaktır. 

7.7. Stüdyo içerisinde sigara, alkol veya uyuşturucu kullanılması kesinlikle yasaktır. 

7.8. Stüdyo çalışma alanlarında cep telefonu kullanımı için, Üye, Yedi On Beş antrenörleri ve/veya yetkililerinden izin almalıdır.          

7.9. Stüdyo çalışma alanındaki ekipmanlara ve aynalara yaslanmak tehlikelidir. 

7.10. Stüdyo içinde bulunan klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan çalıştırılması yasaktır.

8. Soyunma Odası Kullanım Koşulları

8.1. Üye, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının mahremiyeti gereği Yedi On Beş’in bu alanlarda kamera bulunduramayacak olması nedeniyle, mezkur alanlarda değerli ve özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. Üye’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Yedi On Beş sorumlu tutulamaz. 

8.2. Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üye’nin tek dolap kullanım hakkı vardır. 

8.3. Üye, tüm eşyalarını dolap içine koymalı, dolap kapaklarına ve/veya dışına herhangi bir eşya asmamalı ve dolabını kilitlemelidir. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır. 

8.4. Dolap içindeki cep telefonları sessiz konumda bırakılmalıdır. 

8.5. Günlük dolaplar, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. Yedi On Beş, hijyen ve güvenlik nedenleri ile "herhangi bir zamanda" ve özellikle gün sonunda kilitli dolapları görevli yönetici eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. Dolapta bırakılan eşyanın kaybolmasından veya hasarından Stüdyo sorumlu tutulamaz. 

8.6. Üye, soyunma odasını kullanırken, Yedi On Beş’ten yazılı olarak izin almadıkça herhangi bir araç-gereçle, sesli ve/veya sessiz görüntü ve/veya kayıt alamaz.

8.7. Üye, soyunma odasını kullanırken diğer Üye’lere karşı özen ve saygı göstermekle; diğer Üye’leri rahatsız etmemekle yükümlüdür.

8.8. Üye, soyunma odasında bulunan tüm cihaz, araç-gereç, eşya, mobilya ve benzeri Yedi On Beş tarafından kullanımlarına sunulmuş her türlü malzemeyi özen ve dikkatle kullanmayı; aksi takdirde, kusuru sebebi ile Yedi On Beş’in uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı nakden ve defaten karşılayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9. Rezervasyon Kuralları

9.1. Üye, hizmetler için yapacağı rezervasyonları, iptalleri ve/veya değişiklikleri, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde yer alan ve Site’de yayımlanan İptal ve Değişiklik Politikası’na uygun olarak gerçekleştirmelidir. Hizmetler için rezervasyon iptal ve/veya değişiklik konusunda desteğe ihtiyacı olursa, Yedi On Beş’in çalışma saatleri içerisinde, Yedi On Beş yetkilileri ile irtibat kurarak destek alabilir.

9.2. Rezervasyon öncesi tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.

10. Elektronik Ticari İleti

Üye,işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, Yedi On Beş’e bildirmiş olduğu SMS, e-posta ve/veya arama ile sınırlı olmaksızın her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin üçüncü kişiler aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin üçüncü kişilerin ile paylaşılmasına onay verdiğini, Yedi On Beş tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmesi durumunda Yedi On Beş’e uygun bir bildirim yapmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderim işlemini iptal edebileceği hususunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Sözleşme'nin Feshi

11.1. İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 

11.2. İşbu Sözleşme’de düzenlenen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak sorumlu olup Şirket, Üye’nin bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde, her türlü tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi haklı nedenle derhal feshedebilir.

12. Bölünebilirlik

İşbu sözleşmenin tüm ekleri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden ya da hükümlerinden biri ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılındığında ya da geçersiz kaldığında, bu durum Sözleşme’nin ifasını imkânsız kılmadığı takdirde, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Taraflar için geçerliliğini yitirmesine neden olmayacaktır.

13. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Yedi On Beş ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) ve işbu Sözleşme HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir.

14. Tebligat

Üye, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Yedi On Beş tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın doğuracağı bütün hukuki sonuçları doğuracağını, belirtilen e-posta adresinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliği 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirilmekle yükümlü olduğunu bildiğini, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Yedi On Beş’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Yedi On Beş’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

15. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasındaki herhangi bir ihtilaf işbu çerçeve anlaşmadaki ana şartlar ve iyi niyet prensiplerine göre çözümlenecektir. Taraflar bu şekilde çözüme ulaşamadıkları takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

İşbu Sözleşme 15 (onbeş) madde ve 6 (altı) sayfa olarak tanzim edilmiş, Üye’nin üyelik formunu doldurarak bu Sözleşme’yi onaylaması ve Yedi On Beş’in üyeliğe kabulü ile yürürlüğe girmiştir.

bottom of page