top of page

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi (“Yedi On Beş”), yürütmüş olduğu faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine, gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir. Bu nedenle, işbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip Yedi On Beş tarafından hazırlanmıştır.


Aydınlatma Metni, www.715units.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden, Yedi On Beş tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak; çeşitli tanıtım, reklam, kampanya, indirim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamalarından faydalanmak için Yedi On Beş ile iletişim bilgilerini paylaşan kişilerin (“İlgili Kişi”), işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.


1. İşlenecek Kişisel Veriler
Yedi On Beş, İlgili Kişi tarafından paylaşılan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve pazarlama bilgileri verisini işlemektedir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı
Ticari elektronik ileti gönderilmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile sunulan ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve planlama yapılması, ürün ve hizmetlere yönelik özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Ticari elektronik ileti gönderilmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen açık rıza hukuki sebebi doğrultusunda elektronik ortamda toplanmakta ve otomatik yolla işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı 
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK`nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, yurt içinde veya yurt dışında yer alan Yedi On Beş’in hizmet sağlayıcılarına; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği, yetkili kamu kurumları veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin aktarılmasında Yedi On Beş, güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kurul kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır. 


5. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Yedi On Beş, Aydınlatma Metni’ne konu işlediği kişisel verileri, açık rızanız doğrultusunda, açık rızanız geri alınıncaya kadar, süresiz olarak saklar.

 

6. Veri Güvenliği Tedbirleri  
Yedi On Beş, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. 


7. İlgili Kişi’nin Hakları
İlgili Kişi olarak KVKK’nin 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesine ilişkin talepleriniz uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
İlgili Kişi olarak yukarıda sayılan haklardan hangisini kullanmayı istediğinizi açıklayan talebinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Yedi On Beş’e daha önce bildirdiğiniz ve Yedi On Beş sistemlerinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

 

8. İletişim
Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi 
Mail: info@
715units.com
Adres: 
Maslak, Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No: 67, 34398 Sarıyer/İstanbul

Kep Adresi: yedionbessportif@hs01.kep.tr

bottom of page