top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi (“Yedi On Beş” veya “Şirket”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere saygı duymakta ve kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda Yedi On Beş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”), global ve yerel şirket politikalarında ve diğer uygulanabilir mevzuatlarda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), Yedi On Beş’in, www.715units.com alan adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) Kanun’a olan uyumunu özetlemekte olup, Yedi On Beş ile ilişkili olduğunuz duruma göre hazırlanmış metinlerle ilgili kişi sıfatıyla işlenen verilerinize ilişkin daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz. 

1. İşlenecek Kişisel Veriler

Kişisel veriler, aşağıda açıklanan Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesi; Yedi On Beş, her işleme sürecinde hukuken öngörülmüş kuralları gözetmekte, işleme amacı ile sınırlı olarak işleme faaliyetlerini sürdürmekte ve ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Yedi On Beş, işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. İlgili kişilerin bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı güvence altına alınır.

 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Yedi On Beş, işleme faaliyetlerinin meşru amaçlar doğrultusunda olduğunu temin eder, işleme faaliyetine ilişkin her detayı önceden belirler ve işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlar.

 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Yedi On Beş, kişisel verileri yalnızca ilgili işleme faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 

 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Yedi On Beş tarafından işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

Yedi On Beş, ilgili kişi ile olan ilişkisi kapsamında her bir işleme faaliyeti açısından farklı kişisel veriler işlemektedir. Bu kapsamda Yedi On Beş, veri minimizasyonu ilkesi doğrultusunda Yedi On Beş’in yönetim faaliyetlerini sürdürmesi, taraflar arasındaki ilişkinin yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. amaçlar ile doğru orantılı olarak sadece gerekli ve ilgili kişisel verileri işlemektedir. Bu kapsamda Yedi On Beş tarafından aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

 • Finans Bilgisi,

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar,

 • İletişim Bilgileri,

 • İşlem Güvenliği,

 • Kimlik Bilgileri,

 • Pazarlama Bilgileri

 

Bu bağlamda her bir veri işleme sürecine özel olarak ayrıca aydınlatma metinleri hazırlanmış olup; ilgili kişi sıfatınıza göre aşağıdaki aydınlatma metinlerinden bir ya da birkaçını Yedi On Beş’ten temin edebilirsiniz:

 • Üyelik Formu Aydınlatma Metni

 • İletişim Formu Aydınlatma Metni

 • Çerez Aydınlatma Metni

 • Satın Alım Aydınlatma Metni

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

3. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Yedi On Beş tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü, basılı ve elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Yedi On Beş tarafından İnternet Sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nin 5/2. maddesi uyarınca;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Ayrıca gerektiği taktirde KVKK’nin 5/1. maddesi kapsamında açık rızanız dahilinde işlenmektedir. 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK`nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Yedi On Beş’in hizmet sağlayıcılarına; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği, talep halinde, yetkili kamu kurumları veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerin aktarılmasında Yedi On Beş, güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kurul kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.

5. Veri Güvenliği Tedbirleri

Yedi On Beş, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Bu bağlamda alınan veri güvenliği tedbirlerinin özeti aşağıdaki gibidir:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır

 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem kullanılmaktadır

 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur

 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur

 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır

 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır

 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır

 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır

 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır

 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir

 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbiri alınmakta ve evrak gizlilik derecesine göre formatlandırılmaktadır

 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir

 • Kişisel veri güvenliği takibi yapılmaktadır

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır

 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Bununla birlikte Yedi On Beş, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedür belirlemiştir.

 

Yedi On Beş, iş süreçleri kapsamında toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 17. ve 7. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Bu kapsamda;

 • Kişisel Verilerin Silinmesi: kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

 • Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

 • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

 

Yedi On Beş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 

6. İlgili Kişi’nin Hakları

İlgili Kişi olarak KVKK’nin 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesine ilişkin talepleriniz uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

İlgili Kişi olarak yukarıda sayılan haklardan hangisini kullanmayı istediğinizi açıklayan talebinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Yedi On Beş’e daha önce bildirdiğiniz ve Yedi On Beş sistemlerinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

7. İletişim

Yedi On Beş Sportif Danışmanlık Tekstil Ticaret Limited Şirketi 

E-mail: info@715units.com

Adres: Maslak Mah., Ahi Evran Cad., Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:5/67 Sarıyer/İstanbul

Kep Adresi: yedionbessportif@hs01.kep.tr

bottom of page